Lennokkikentän perustamiseen ei tarvita viranomaislupia. Mutta jos siellä haluaa poiketa yleisistä säännöistä, niin lennokkikentän ympärille tarvitaan salliva UAS-ilmatilavyöhyke.

 

Suomen Ilmailuliitto SIL haki jäsenkerhoilleen luvat sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden perustamiseksi. Hakemuksen mukaisesti ne koskevat vain kyseisten yhdistysten puitteissa tapahtuvaa lennokkitoimintaa.

Vyöhykkeet ovat suuria ja niiden alueella liikkuu myös yhdistyksiin kuulumattomia henkilöitä.  Heillä ei ole lupaa hyödyntää sallivan UAS-ilmatilavyöhykkeen erityisehtoja, vaan he toimivat yleisten määräysten mukaisesti.

 

Mitä on yhdistyksen puitteissa tapahtuva toiminta?

Yhdistyksen puitteissa tapahtuva lennokkitoiminta tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että sen jäsenet lennättävät lennokkikentällä. Yhdistys voi myös sallia vierailuja, järjestää tutustumis- tai opetustilanteita, pitää kisoja jne. yhdistykseen kuulumattomille henkilöille. Ne kuuluvat myös luvan piiriin.

Kaikki sellainen toiminta, jonka yhdistys on järjestänyt tai sallinut, kuuluu lähtökohtaisesti sen toiminnan piiriin. Hakemuksessa yhdistyksen toiminta kuvattiin niin, että se järjestää toimintaa hallinnoimallaan lennokkikentällä. Kenttä voi sijaita yhdistyksen hallinnassa olevalla maa-alueella, lentopaikalla tai järven jäällä, jossa sivulliset saavat liikkua vapaasti jokamiehenoikeuteen perustuen.

Hakemuksen tietojen perusteella viranomaiset tekivät kenttäkohtaiset riskiarviot, joihin luvat perustuvat. Yhdistyksen lupa perustuu luottamukseen siitä, että sen puitteissa lennokkitoiminta on järjestelty turvallisesti ja kaikki toimijat on perehdytetty sääntöihin. Se ei voi esimerkiksi luvata kaikille vapaata ja yleistä lennätysoikeutta omalla vyöhykkeellään. Yhdistyksen on pystyttävä kontrolloimaan sen puitteissa tapahtuvaa lennokkitoimintaa ja tarvittaessa reagoitava, mikäli se ei täytä lupaehtoja.

Sallivan UAS-ilmatilavyöhykkeen erityisehtoja voi hyödyntää parhaiten, kun liittyy paikalliseen lennokkikerhoon tai yhdistykseen ja noudattaa sen sääntöjä.

 

Miten sallivalla UAS-ilmatilavyöhykkeellä saa toimia?

Vyöhykkeellä voi poiketa normaaleista avoimen luokan säännöistä lupaehtojen mukaisesti.

Uusi EU asetus toi mukanaan paljon sellaista, mitä ennen ei ollut säädetty. Esimerkiksi ikärajat, tutkinnot, turvaetäisyydet jne. Kaikki poikkeukset on mainittava lupaehdoissa ja sen vuoksi lista on nyt pitkä.

Suomen Ilmailuliitto haki jäsenyhdistyksilleen luvan, joka kattaa kaikki eri tilanteisiin tarpeelliseksi katsotut poikkeamat. Yhdistykset ja kerhot voivat itse päättää mitä lupaehdoista he haluavat soveltaa ja asettaa niihin myös lisäehtoja. Sen ne tekevät kirjoittamalla itselleen säännöt, jossa sallittu toiminta kuvataan.

 

Säännöissä voidaan esimerkiksi edellyttää tutkintoja, turvallisuuskoulutusta, perehdyttämistä jne. Korkeusrajoitukset, turvaetäisyydet, varikkoalueet, toiminta-ajat jne. voidaan sovittaa paikallisiin käytäntöihin sopiviksi.

Säännöissä ei voi sallia poikkeamia, joita lupaehdoissa ei ole mainittu. Tästä esimerkkinä rekisteröityminen, jonka osalta on noudatettava avoimen luokan säädöksiä.

 

Minkälaiset säännöt tarvitaan?

Jokainen yhdistys laatii omat sääntönsä. Säännöt toimitetaan keskitetysti Ilmailuliiton kautta Traficomille katselmoitavaksi. Kun ne on hyväksytty, niin sen mukaisen toiminnan voi käynnistää. Ilmailuliitto julkaisee kaikki säännöt omilla nettisivuillaan, josta niihin voivat tutustua myös muut kentillä vierailevat henkilöt.

Yhdistys vastaa siitä, että toiminta on lupaehtojen ja sääntöjen mukaista. Jos toiminta ei vastaa niitä, niin sen on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin ja pahimmassa tapauksessa lupa voidaan myös peruuttaa.

Ilmailuliitto on julkaissut ohjedokumentin sääntöjen laatimisesta ja myös eri tilanteisiin sopivia mallisääntöjä (ks. sivu ”Materiaalit”). Ne on katselmoitu Traficomin toimesta ja on suositeltavaa noudattaa dokumentin ohjeita.

Säännöt pitää koordinoida Rajavartioston, Puolustusvoimien ja lentopaikan (päällikön) kanssa, jos näillä tahoilla on säännöllistä toimintaa sallivalla UAS-ilmatilavyöhykkeellä. Muita tahoja luvassa ei mainita. Kyse on yhteisen ymmärryksen hakemisesta ja on tärkeää, että sellainen myös löytyy. Jos nämä tahot nostavat esille seikkoja, jotka vaikuttavat riskiarvioihin, niin sääntöjä ei mahdollisesti hyväksytä tai ne voidaan myöhemmin peruuttaa.

Säännöt kannattaa tehdä paikallisten ja hyväksi koettujen käytäntöjen pohjalle. Tärkein tavoite on vähentää tai poistaa toimintaan liittyviä riskejä.

Sääntöjen mukainen toiminta voi käynnistyä, kun säännöt on hyväksytty. Siihen asti noudatetaan nykyisiä sääntöjä. Lupaehtojen mukaisten sääntöjen on oltava hyväksyttyjä yhdistysten siirtymäajan 2022 loppuun mennessä.